top of page

Moderaterna vill förenkla människors vardag och inspirera alla att arbeta för att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi ska aktivt minska byråkratin och hushålla med våra gemensamma skattemedel på ett optimalt sätt.

Vi tror att människor vill bestämma själva och fatta egna beslut när det gäller val av skola, vård och omsorg.

 

Tillsammans skapar vi Bohusläns expansiva nav med framtidstro och livsglädje!

   

1. Förenkla för medborgare och minska byråkratin. Låta förvaltningen presentera 100 förslag som underlättar människors vardag.

2. Möjliggör för privata aktörer som vill vara med och utveckla och ta ansvar för Stenungsund att komma in tidigt i planeringsprocesser.

3. Inför utmaningsrätt för de verksamheter där det enligt lag är tillåtet.

4. Renodla lärarrollen, minska arbetsbelastningen och komplettera med lärarassistenter utifrån skolans behov. Ökat kunskapsfokus och tydligt ledarskap så att tid läggs på undervisning och inte administration.

5. Inför förväntanskontrakt mellan elev, vårdnadshavare och skola. Vi ska ställa höga krav på lärare, men det är lika viktigt att vara tydlig med att elever har ett ansvar för sin egen inlärning och att vårdnadshavare har ett stort ansvar att deras barn går till skolan, gör sina läxor och anstränger sig.

6. Lärares befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar behöver tydliggöras och skärpas.

7. Inför spetsklasser i både grundskola och gymnasium.

8. Eleverna i svensk skola behöver mer tid mellan lärare och elev. Skoldagarna bör utökas med en timme per dag redan från lågstadiet.

9. Läxhjälp ska finnas på alla skolor och lovskola ska erbjudas elever som behöver extra tid och hjälp att nå målen.

10. Vi vill Inför ordningsomdömen som en skriftlig bilaga till terminsbetygen i både grundskolan och gymnasiet.

11. Inför obligatoriskt skolval och se till att information finns på flera språk.

12. Vi vill göra skolan mer levande större del av dygnet. Aktiviteter och verksamheter efter skoltid, utveckla campus Nösnäs och låt både fritid- och kultur komma ut till skolorna.

13. Nya fristående skolor med olika pedagogisk inriktning ska kunna etablera sig och vi välkomnar även förskoleverksamhet i fristående regi vilket bidrar till ökad valfrihet.

14. Tydligare och tidigare insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Tex uppsökande verksamhet från kommunen för elever som inte kommer till skolan.

15. Kameraövervakning på utsatta och otrygga platser i kommunen för att förebygga kriminalitet och skadegörelse. Även kommunala fastigheter och egendom ska skyddas med kameraövervakning.

16. Inrätta ett kommunalt trygghetsråd. Det lokala trygghetsarbetet behöver säkerställas för god service och fler jobb och ske i nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället.

17. Kommunala ordningsvakter. Vill vi anställa trygghetsväktare som patrullerar och stöttar polisens arbete för att göra Stenungsund till en ännu tryggare kommun.

18. Skolan ska vara drogfri. Myndiga elever och omyndiga elevers vårdnadshavare ska erbjudas avtal om frivilliga drogtester.

19. Införa lokalt tiggeriförbud i väntan på nationellt tiggeriförbud.

20. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga kriminella. Den kommunala socialtjänsten har en avgörande roll i vårt välfärdssamhälle, men har inte den kompetens som krävs för att arbeta med grovt kriminella ungdomar.

21. Nolltolerans mot klotter. Sanering ska utföras inom 24 timmar.

22. En tillgänglig socialtjänst som anpassar verksamhet och öppettider efter verklighetens behov. Kontorstid räcker inte när livet pågår.

23. Byråkratin för företag ska minska. Kartlägg kommunens administrativa belastning på företagare och genomföra ett projekt för att minska den belastningen.

24. Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb och inför aktivitetskrav på heltid för försörjningsstöd. Ingen som kan jobba ska leva på bidrag.

25. Arbeta långsiktigt med strategiska inköp av mark. Använd markanskaffningsfonden mer aggressivt så att vi har mark att erbjuda till företag som vill etablera sig, expandera eller exploatera. Ska omfatta både industrimark och mark för bostäder.

26. Företagsamhet och innovation ska vara naturliga inslag i utbildningen, redan från grundskolan. Vi vill se mer av Ung Företagsamhet som har kurser som är anpassade från åk 4.

27. Uttalat mål att nå topp 10 bästa kommuner i Företagsrankingen och skapa ett lokalt näringslivsråd.

28. Erbjuda Stenungsund som testkommun för innovation- och utvecklingsprojekt.

29. Bjud in näringslivet till ett tätt och nära trygghetsarbete genom ett kommunalt trygghetsråd.

30. Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de bidrar ännu mer aktivt till en hållbar utveckling. Socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt.

31. Snabbspår för de som vill etablera sig eller investera för grön omställning i Stenungsund.

32. Bevara en levande landsbygd genom öppenhet och generositet mot dom som vill bygga utanför planlagt område.

33. När kommunen bygger om, byter ut eller bygger nytt ska vi alltid sträva efter klimatneutrala eller C02-negativa alternativ.

34. Solpaneler på kommunala byggnader och på icke byggbar mark. Ta fram en plan för att utveckla solenergiproduktion i kommunen och bygg ut den kommunala laddinfrastruktur för de kommunala verksamheternas behov.

35. Undersök möjligheten till fosforutvinning, som bidrar till minskad övergödning, ur avloppsvattnet och att utvinna biogas från reningsverket.

36. Tätt samarbete med kemiindustrin för en grön omställning.

37. Kameraövervakning återvinningscentraler.

38. Energieffektivisera kommunal verksamhet och kommunala fastigheter och stimulera miljöanpassade val.

39. Skapa förutsättningar, tex genom marktilldelning, för privata alternativ att etablera sig i Stenungsund och möjliggör för fler aktörer att bygga trygghetsboende i fler kommundelar

40. Den som behöver hjälp och omsorg ska inte behöva vänta. Vi behöver fler boendeplatser på särskilda boende (ålderdomshem) och behöver starta projekteringen av nästa boende nu. Utgångspunkten ska vara att den drivs av en extern part.

41. Språkkrav inom omsorgsyrken, alla medarbetar ska kunna tala och förstå svenska.

42. Motverka ålderism och ta tillvara äldres kompetens genom tex skol-mormor. Kommunala sommarjobb kan bli helgjobb för att umgås och stödja äldre.

43. Det finns ett kommunstyrelsebeslut om ett Bovieran-boende i Stenungsund och det är 1000 personer som skrivit på intresseanmälan. Vi vill att det ska bli verklighet!

44. Bättre personalkontinuitet, särskilt inom hemtjänsten.

45. Förenklad biståndsbedömningen för äldre så att man snabbare får stöd i form av exempelvis hemtjänst och ökad frihet att själv bestämma hur tiden ska användas.

46. Kommunens fixartjänst ska även omfatta digital guidning.

47. Uppmuntra och underlätta exploatörsdrivna planprocesser för att snabba på byggande och begränsa skattebetalarnas kostnader.

48. Det ska vara lätt och säkert ta sig fram i Stenungsund. Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller kollektivt. Fler gång- och cykelvägar som binder ihop de olika kommundelarna.

49. Jobba för att göra Jörlandamotet E6 dubbelriktat.

50. Se över möjligheten till förbud på vissa vägar mot långsamtgående fordon under rusningstrafik.

51. Sätt tidsgräns på bygglov och huvudregeln att det anses beviljat efter tidsgränsens utgång om man ej hittar juridisk grund för avslag.

52. Bygg bron till Orust. Väg 160 måste avlastas och att ersätta färjan Kolhättan-Svanesund skulle vara ett viktigt första steg. Motorvägsmot och anslutningsväg till bron ska arbetas in i den nya översiktsplanen.

53. När Trafikverket dröjer måste kommunen ta ansvar för att Hallerna och Strandnorum får alternativa utfartsvägar mot E6:an. Fartkameror och hastighetsbegränsningar kan behövas tills alternativen finns.

54. Göra detaljplaner som är mer flexibla; genom att minska detaljeringsgraden och villkoren ökar man möjligheten att utnyttja byggnader på olika sätt.

55. Nära havet vill vi bo - undersök möjligheten för område för husbåtar och flytande bostäder.

56. Vi tror att den första tiden i Sverige och Stenungsund är avgörande och vill se ett aktivare arbete med människor under etableringstiden och en Stenungsunds-anpassad obligatorisk samhällsutbildning.

57. Arbeta förebyggande och aktivt mot alla former av hedersförtryck.

58. Extra svenskundervisning för elever som behöver det för att de inte har svenska som modersmål.

59. Inför tillfälliga etableringsboendekontrakt som inte automatiskt övergår till förstahandskontrakt.

60. Informera om det fria skolvalet på fler språk.

61. Försök med värdfamiljer som kan fungera som lots in i de svenska levnadssätten och tex ”Låna en språkvän” på biblioteket ska genomföras

62. Tydliga krav på både närvaro och progression för alla som deltar i SFI-undervisning.

63. Kommunens kulturorganisation ska ha ett tydligt uppdrag att öka barn och ungas kulturupplevelser, både i skola och samhälle.

64. Gör en inventering i varje kommundel för att undersöka vilka insatser som behövs för att utveckla människors möjligheter för rekreation och rörelse.

65. Underlätta friluftsliv med tydlig information. Både ute i fria luften, kommunens hemsida och sociala medier.

66. Generösa öppettider som är anpassade till kommuninvånarnas behov genom tex utökade ”lätt-öppet”.

67. Tydligt uppdrag till Södra Bohuslän Turism att synliggöra och marknadsföra kommunens offentliga platser för möten, rekreation, lek och bad.

68. Välkomna och uppmuntra privata initiativ på kommunal mark.

69. Stenungsund ska ha konkurrenskraftiga löner.

70. Uppmuntrar innovation och initiativ från medarbetare.

71. Att medarbetare i Stenungsund ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder om båda parter är överens.

72. Kompetensbristen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vill utveckla arbetet med avlastning genom kompletterande tjänster.

73. Stärkt arbetslinje där kommunen också tar ansvar för att tillhandahålla traineetjänster och praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver en första rad på sitt CV.

74. Utveckla och utöka arbetet med friskvård och träning på arbetstid.

75. Målet med förskolan är att alla barn efter avslutad förskola ska vara väl förberedda och redo att börja i en förskoleklass. Därför vill vi att förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.

76. Vi vill att vårdnadshav som är arbetslösa eller får försörjningsstöd har utökad rätt till förskola så att de kan delta i aktiviteter motsvarande heltid.

77. Språket är nyckeln och vi vill att alla barn i Stenungsund får möjligheten att lära sig bra svenska innan de börjar grundskolan. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända kan vara ett sätt.

78. Utveckla outdoorturismen mer fler leder för vandring, cykling och ridning.

79. Rusta upp och muddra hamnen och utveckla gästhamnen så att det blir attraktivt att besöka för både boende och gäster. Möjliggör för bättre service, caféer och restauranger .

80. Underlätta för de arrangörer som vill vara med och se till att det händer roliga och spännande events i kommunen.

81. Möjliggör fler lagliga och attraktiva ställplatser för husbilar i kommunen.

82. Jobba i nära samarbete med fastighetsägarna för en levande och blomstrande stadskärna i Stenungsunds centrum, för ett varierat utbud av service, upplevelser och aktiviteter även efter kontorstid.

83. Undersök möjligheten att anordna fler badplatser och iordningställ fler kommunala badplatser för vinterbad.

84. Iordningsställ grillplatser och utflyktsplatser för fler spontana möten mellan människor.

85. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol.

86. Fortsatt satsa på utbildning och uppföljning för familjehem.

87. Utveckla anhörigstödet.

88. Profilera Stenungsund för att attrahera omsorgspersonal genom konkurrenskraftiga löner, kontinuerlig kompetensutveckling och stor delaktighet.

89. Arbeta för att tillse att vi har tillräckligt med platser, med god boendekvalitet, utifrån behovet på olika typer av boenden till exempel trygghetsboenden.

90. Det ska vara gött att leva. En aptitlig och näringsriktig matservering under trivsamma former ska gå före andra kostinriktade mål.

91. Att äldre med behov av serviceinsatser ska informeras om det utbud som finns av privata RUT-tjänster

92. Utveckla samarbetet med volontärer i omsorgen.

93. Utöka det uppsökande arbetet för familjecentralen Hasselkärnan så att de familjer med störst behov av stöd kan få det.

94. Stärka kommunens arbete med att hjälpa människor ut ur missbruk.

95. Det behövs fler LSS-boenden i kommunen och dessa behöver komma in tidigt i planeringen av nya bostadsområden

96. Digitala hjälpmedel som underlättar arbetet och höjer kvaliteten i verksamheterna ska prioriteras i budget.

97. Det ska vara lätt att få tillgång till wifi på kommunens boenden för både boende och deras gäster.

98. Sänk skatten till minst GR-genomsnittet vilket motsvarar 40 öre

99. Överskottsmål på minst 2% för en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling.

100. Öka kunskapen hos kommunens anställda genom att redovisa arbetsgivaravgiften på lönespecifikationen

Moderaterna i Stenungsund - 100 förslag för vår kommun

bottom of page