top of page

1. Skola och utbildning

Det ska oavsett bakgrund, uppväxtförhållanden eller bostadsort vara möjligt att förverkliga sina drömmar och bygga det liv man själv vill för sig och sin familj. Skolan är starten för en livsresa och vägen för att nå dit.

"Moderaterna vill ha mer kvalitet i skolan, mer kvantitet och mer ordning i skolan. Vi kommer arbeta med högt ställda mål och förväntningar, nolltolerans mot segregerade skolor, nolltolerans mot störande beteende, och nolltolerans för frånvarande vårdnadshavare."

Alla skolor i Stenungsund ska vara bra skolor. Fokus på att alla elever ska nå sin fulla potential är viktig. När elever behöver särskilt stöd ska detta sättas in så tidigt som möjligt så att motivationen och självförtroendet inte viker. Alla ska få bästa förutsättningar att nå sina bästa resultat. Samtidigt måste de som är studiemotiverade och som kan och vill mer få uppmuntran och hjälp att nå sitt bästa.

Idag går en av fyra pojkar i Stenungsund ur grundskolan utan fullständiga betyg så vi behöver lägga särskilt fokus på pojkars måluppfyllelse.

En elev i svensk grundskola får nästan ett helt läsår mindre i studietid än jämförbara länder. Vi vill utöka den lärarledda undervisningen med en timme varje dag. För att bli duktig på något krävs träning, och det gäller också färdigheter i skolan.

 

Skolan är en viktig del i ett barns liv men ett barn har också ett liv utanför skolan där vårdnadshavarna har och ska ta ansvar. Vi är övertygade om att skolan blir en lugnare, att resultaten förbättras och att relationerna bland elever blir mycket bättre när skolan och hemmet arbetar tillsammans mot målen.

 

Ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummen skapar både motivation, studiero och trygghet. Lärare och pedagogisk personal ska kunna fokusera på att utbilda och bygga relation och förtroende till eleverna. Att renodla lärarrollen och avlasta med tex lärarassistenter är viktigt.

 

Moderaternas förslag syftar till att alla klassrum ska präglas av trygghet, flit och arbetsro. Det handlar både om att ge förutsättningar för ett tydligare kunskapsfokus och en återupprättad lärarauktoritet.

Våra förslag

4. Renodla lärarrollen, minska arbetsbelastningen och komplettera med lärarassistenter utifrån skolans behov. Ökat kunskapsfokus och tydligt ledarskap så att tid läggs på undervisning och inte administration.

5. Inför förväntanskontrakt mellan elev, vårdnadshavare och skola. Vi ska ställa höga krav på lärare, men det är lika viktigt att vara tydlig med att elever har ett ansvar för sin egen inlärning och att vårdnadshavare har ett stort ansvar att deras barn går till skolan, gör sina läxor och anstränger sig.

6. Lärares befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar behöver tydliggöras och skärpas.

 

7. Inför spetsklasser i både grundskola och gymnasium.

 

8. Eleverna i svensk skola behöver mer tid mellan lärare och elev. Skoldagarna bör utökas med en timme per dag redan från lågstadiet.

 

9. Läxhjälp ska finnas på alla skolor och lovskola ska erbjudas elever som behöver extra tid och hjälp att nå målen.

 

10. Vi vill Inför ordningsomdömen som en skriftlig bilaga till terminsbetygen i både grundskolan och gymnasiet.

 

11. Inför obligatoriskt skolval och se till att information finns på flera språk.

12. Vi vill göra skolan mer levande större del av dygnet. Aktiviteter och verksamheter efter skoltid, utveckla campus Nösnäs och låt både fritid- och kultur komma ut till skolorna.

 

13. Nya fristående skolor med olika pedagogisk inriktning ska kunna etablera sig och vi välkomnar även förskoleverksamhet i fristående regi vilket bidrar till ökad valfrihet.

bottom of page