top of page

Boende, stadsutveckling och infrastruktur

Det finns ett driv och en företagsamhet i Stenungsunds kommun som vi bättre vill ta tillvara och uppmuntra. Människor som vill bo, bygga och utveckla vår kommun behöver möta en organisation som är riggad för att klara uppdragen proffsigt och inom rimliga tidsramar. Vi ska ha en god planberedskap för både bostäder, kommunala verksamheter och företag, och vara redo med industrimark.

"Vi har de långsammast planprocesserna i Sverige, genomsnitt sju år, och det är för oss oacceptabelt. Moderaterna vill undersöka möjligheterna för att konkurrensutsätta de kommunala planprocesserna."

Det är många som slåss om de nationella infrastruktursatsningarna och pengarna räcker uppenbarligen inte till, så som Trafikverket driver och projekterar i dagsläget. Alternativa finansieringslösningar genom samarbeten med näringslivet behöver komma till stånd för att vi ska kunna fortsätta utveckla Stenungsund. Vi vill också driva på för en rättvisare tilldelning, så att statliga infrastrukturpengar även når västkusten.

 

Pandemin lärde oss att uppskatta hemmiljön och det nära. Det ska vara värdefullt för de som besöker oss och uppskattat av oss som bor här. Vi vill se fler oaser för spontana möten och träffar och jobba för en sprudlande och attraktiv stadskärna. Det ska vara lätt att ta sig runt i Stenungsunds kommun, oavsett färdmedel.  Det ska också vara lätt att ta sig till och från Stenungsund. Vi fortsätter arbeta för dubbelspårig Bohusbana till Stenungsund för att möjliggöra kvartstrafik.

 

Företagen i Stenungsund, och inte minst den kemiska industrin har påbörjat den gröna omställningen och vi behöver vara proaktiva för att vara ett intressant alternativ för framtida etableringar och utveckling. Vi behöver undersöka möjligheterna att lägga mer av transporterna på tåg och båt och fortsätta utveckla samarbetet med Business region Gothenburg så att kommunen är redo när förfrågningar från företag kommer.

 

Det behöver bli mycket enklare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Att bygga nytt och billigt är svårt så det snabbaste sättet är att få igång flyttkedjorna genom att det faktiskt tillåts bygga mer. Villor, bostadsrätter, hyresrätter. Och avskaffa flyttskatten som gör att seniorer bor kvar längre än de egentligen vill i stora, avbetalade villor.

Våra förslag

47. Uppmuntra och underlätta exploatörsdrivna planprocesser för att snabba på byggande och begränsa skattebetalarnas kostnader.

48. Det ska vara lätt och säkert ta sig fram i Stenungsund. Oavsett om du går, cyklar, kör bil eller kollektivt. Fler gång- och cykelvägar som binder ihop de olika kommundelarna.

 

49. Jobba för att göra Jörlandamotet E6 dubbelriktat.

 

50. Se över möjligheten mot förbud för långsamtgående fordon under rusningstrafik vissa vägar.

 

51. Sätt tidsgräns på bygglov och huvudregeln att det anses beviljat efter tidsgränsens utgång om man ej hittar juridisk grund för avslag.

 

52. Bygg bron till Orust. Väg 160 måste avlastas och att ersätta färjan Kolhättan-Svanesund skulle vara ett viktigt första steg. Motorvägsmot och anslutningsväg till bron ska arbetas in i den nya översiktsplanen.

 

53. När Trafikverket dröjer måste kommunen ta ansvar för att Hallerna och Strandnorum får alternativa utfartsvägar mot E6:an. Fartkameror och hastighetsbegränsningar kan behövas tills alternativen finns.

 

54. Gör detaljplaner som är mer flexibla; genom att minska detaljeringsgraden och villkoren ökar man möjligheten att utnyttja byggnader på olika sätt.

 

55. Nära havet vill vi bo - undersök möjligheten för område för husbåtar och flytande bostäder

bottom of page