top of page

5. Senior i Stenungsund

Andelen äldre i Sverige och Stenungsund ökar stadigt. Det är i dag ungefär fem tusen människor i vår kommun som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt! Men det ställer också krav på både regional- och kommunal service.

"Ett populärt uttryck i seniora sammanhäng är ”våra äldre”.  Men seniorer är ingen homogen grupp. Det är människor med olika bakgrunder, behov och önskemål. Moderaternas utgångspunkt är att varje individ är unik, med egna önskemål och intressen."

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Vi måste också vara medvetna om att vi befinner oss i en brytningstid och att nytillkomna pensionärer har helt andra krav på livet efter pensioneringen än tidigare. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser, och som seniora skattebetalare varit med att bygga upp, ska komma dom till del. Seniorer idag vill välja själva och kräver hög kvalitet, respektfullt bemötande och inflytande över sin vardag.

Äldreomsorgen ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande. Det finns idag inga alternativ till kommunens särskilda boenden och vi har tvingats fatta beslut om ett tillfälligt modulboende för att lösa bristen. Vi vill starta planering och projektering av nästa särskilda boende nu, och vi vill att utgångspunkten är att den drivs av en extern part.

Den ofrivilliga ensamheten behöver bekämpas. Avsaknad av social gemenskap är förödande och vi i Moderaterna vill därför främja byggandet av bostäder som underlättar skapande av sociala nätverk. Trygghetsboenden, seniorboenden och omsorgsboenden behöver finnas i alla kommundelar.

 

Det är självklart att personal inom äldreomsorgen ska vara utbildade, förstå och prata svenska och ha möjlighet att fortbilda sig. Det gäller även de med arbetsledande funktioner. Samarbeten med ideella organisationer och de i civilsamhället som arbetar för äldre är också viktiga att värna och utveckla.

 

Äldres kompetens, kraft, kunskap och erfarenhet är värdefull och behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Det kan vara både genom attraktiva anställningsvillkor som möjliggör ett längre yrkesliv och utökade samarbeten som bygger på ideellt engagemang så att olika generationer träffas mer.

 

Den nya tekniken med sociala medier och smarta telefoner innebär stora möjligheter att umgås, underlätta vardagen och söka information. Om man kan använda den. För att fler ska känna sig inkluderade i den digitala gemenskapen vill vi att kommunens fixartjänst även omfattar digital guidning.

Våra förslag

39. Skapa förutsättningar, tex genom marktilldelning, för privata alternativ att etablera sig i Stenungsund och möjliggör för fler aktörer att bygga trygghetsboende i fler kommundelar

 

40. Den som behöver hjälp och omsorg ska inte behöva vänta. Vi behöver fler boendeplatser på särskilda boende (ålderdomshem) och behöver starta projekteringen av nästa boende nu. Utgångspunkten ska vara att den drivs av en extern part.

 

41. Språkkrav inom omsorgsyrken, alla medarbetar ska kunna tala och förstå svenska.

 

42. Motverka ålderism och ta tillvara äldres kompetens genom tex skol-mormor. Kommunala sommarjobb kan bli helgjobb för att umgås och stödja äldre.

 

43. Det finns ett kommunstyrelsebeslut om ett Bovieran-boende i Stenungsund och det är 1000 personer som skrivit på intresseanmälan. Vi vill att det ska bli verklighet!

 

44. Bättre personalkontinuitet, särskilt inom hemtjänsten.

 

45. Förenklad biståndsbedömningen för äldre så att man snabbare får stöd i form av exempelvis hemtjänst och ökad frihet att själv bestämma hur tiden ska användas.

46. Kommunens fixartjänst ska även omfatta digital guidning.

bottom of page