top of page

3. Jobb och företagande

Det är företagen och deras anställda som skapar resurser till välfärd, pensioner och all offentlig verksamhet.

"Politikens uppgift är att underlätta och möjliggöra, arbeta för ett gott företagsklimat och anstränga sig för att förenkla onödigt byråkratiska processer."

I Stenungsund ska det vara lätt att etablera både företag och bostäder. Vi måste ha både planberedskap och en markreserv så att viktiga investeringar inte uteblir för att ledtiderna är för långa eller osäkerheten för stor. Det ska också vara lätt att expandera som företagare i vår kommun.

Att bättre förstå företags och företagares behov och utmaningar är ett villkor för att Stenungsund ska kunna vara det nav i Bohuslän som vi har alla förutsättningar att vara. Vi ska ha en lösningsfokuserad förvaltning som servar medborgarna.

Moderaterna vill ännu mer uppmuntra entreprenörskap och gynna innovation, inte minst i skolan, och synliggöra initiativ som visar på en modern bild av företagare.

 

I Stenungsund ska arbetslinjen gälla före bidragslinjen så att människor kan bidra till det gemensamma och inte tappar tron på sig själva. Den frihet det innebär att vara självförsörjande och stå på egna ben är viktig både för människor och samhället. När arbetsförmedlingen fungerar dåligt behöver kommunen ta ett tydligare ansvar genom tydliga krav, höga förväntningar och individuellt stöd.

 

Företagare i Stenungsund påverkas negativt av brottslighet och otrygghet, i högre omfattning än för Sverigegenomsnittet. Det är helt oacceptabelt. Moderaterna är garanten för det lokala trygghetsarbete som behövs för att människor ska trivas, ge god service och skapa fler jobb. Vi ser att trygghetsarbetet behöver göras i nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället och vill därför inrätta ett kommunalt trygghetsråd. På det sättet får det brottsförebyggande arbetet en större förankring samtidigt som möjligheterna till verklig förändring ökar.

 

Moderaterna arbetar för att underlätta och snabba på processer genom minskat regelkrångel, på alla nivåer. Det är inte rimligt att privatpersoner och kommuner har fåtal veckor på sig när myndigheter och domstolar kan dröja med besked i åratal.

 

De kommunala bolagen ska styras så att de arbetar aktivt med både hållbarhet och innovation vid både investeringar och i den dagliga driften.

Våra förslag

23. Byråkratin för företag ska minska. Kartlägg kommunens administrativa belastning på företagare och genomföra ett projekt för att minska den belastningen.

 

24. Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb och inför aktivitetskrav på heltid för försörjningsstöd. Ingen som kan jobba ska leva på bidrag.

 

25. Arbeta långsiktigt med strategiska inköp av mark. Använd markanskaffningsfonden mer aggressivt så att vi har mark att erbjuda till företag som vill etablera sig, expandera eller exploatera. Ska omfatta både industrimark och mark för bostäder.

 

26. Företagsamhet och innovation ska vara naturliga inslag i utbildningen, redan från grundskolan. Vi vill se mer av Ung Företagsamhet som har kurser som är anpassade från åk 4.

 

27. Uttalat mål att nå topp 10 bästa kommuner i Företagsrankingen och skapa ett lokalt näringslivsråd.

 

28. Erbjuda Stenungsund som testkommun för innovation- och utvecklingsprojekt.

 

29. Bjud in näringslivet till ett tätt och nära trygghetsarbete genom ett kommunalt trygghetsråd.

 

30. Översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de bidrar ännu mer aktivt till en hållbar utveckling. Socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt.

bottom of page