top of page

3. Klimat, miljö och landsbygdsutveckling

Moderaterna vill se en omställning till minskat fossilberoende och kommer verka för att även industrin i Stenungsund kan bidra till en hållbar utveckling genom att skapa långsiktiga förutsättningar, förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på plats storskaliga satsningar på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

 

"Vi vill att Stenungsund är en framtidskommun som tar ett självklart ansvar i arbetet för en grön omställningen. Stenungsund är en tillväxtkommun med stora möjligheter och unikt läge, nära både storstaden Göteborg, havet och naturen."

Brister i elförsörjningen hotar Stenungsunds utveckling. Omställningen till förnybara energikällor pågår men vi behöver samtidigt ha stabil och ren elproduktion och ett utbyggt elnät. Elektrifieringen av samhället kommer kräva mer ström. En borgerlig regering kommer påbörja arbetet för att trygga och bygga ut kärnkraften. Stenungsunds kommun behöver ta ansvar för att kunna elektrifiera sina egna verksamheter och bostadsbestånd.

Stenungsund har redan påbörjat arbetet med klimatanpassningsplan, fattat beslut som innebär att vi kan göra investeringar för att klara skyfall och stigande vatten. Moderaterna har även initierat ett samarbete mellan industrin, kommunen och REIS, Researh institutes of Sweden. för en effektivare vattenanvändning. Vi kommer fortsätta vara pådrivande i dessa frågor.

 

Dagens strandskyddsregler begränsar husdrömmar, landsbygds- och företagsutveckling. De är dessutom en stor inskränkning i den grundlagsskyddade äganderätten. Moderaterna vill att kommunerna tar över frågan om strandskydd!

 

Sopor, skräp och avloppsvatten behöver tas om hand, och om och när det är möjligt, ska så mycket som möjligt återvinnas, och värdefulla ämnen utvinnas. Vi behöver bli bättre på att sortera hemmavid och ska sträva efter att människor inte behöver frakta sopor genom bättre sorteringskärl med fler fraktioner.

 

Problemen med nedskräpning kring de återvinningscentraler som finns runt om i kommunen skulle kunna stävjas med kameraövervakning.

Våra förslag

31. Snabbspår för de som vill etablera sig eller investera för grön omställning i Stenungsund.

 

32. Bevara en levande landsbygd genom öppenhet och generositet mot dom som vill bygga utanför planlagt område.

33. När kommunen bygger om, byter ut eller bygger nytt ska vi alltid sträva efter klimatneutrala eller C02-negativa alternativ.

 

34. Solpaneler på kommunala byggnader och på icke byggbar mark. Ta fram en plan för att utveckla solenergiproduktion i kommunen och bygg ut den kommunala laddinfrastruktur för de kommunala verksamheternas behov.

 

35. Undersök möjligheten till fosforutvinning, som bidrar till minskad övergödning, ur avloppsvattnet och att utvinna biogas från reningsverket.

 

36. Tätt samarbete med kemiindustrin för en grön omställning.

 

37. Kameraövervakning återvinningscentraler.

 

38. Energieffektivisera kommunal verksamhet och kommunala fastigheter och stimulera miljöanpassade val.

bottom of page