top of page

Hälsa, kultur och föreningsliv

Att öppna upp och tillgängliggöra Kulturhuset Fregatten ännu mer för stenungsundsborna är viktigt. Genom att låta kulturen till större del finansiera sig själv ställs högre krav på att erbjuda kulturupplevelser som människor finner intressanta och är villiga att betala för. På detta sätt styr efterfrågan utbudet och besökarna ges ett större inflytande över kulturen och dess innehåll.

 

Det vi äger gemensamt ska ha generösa öppettider så att kommuninvånare som jobbar har goda möjligheter att besöka dom. Att ha ”lätt-öppet”, med lite färre personal och begränsad service, bör prövas för att om det faller väl ut, utvecklas.

"Alla kommuninvånare ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag."

Under pandemin återupptäckte många friluftslivet och fler vill vara och göra saker utomhus, både i och utanför centrum. Vi vill stimulera och uppmuntra rörelse och friluftsliv och se över varje kommundel för att undersöka vilka behov och insatser som är aktuella för att utveckla och stimulera rekreation och rörelse.

 

Intresset för att semestra på hemmaplan har ökat vi vill fortsätta underlätta för både de som bor och de som besöker oss att upptäckta och utforska vår vackra kommun. 

 

Vi vill se mer kultur i vardagen och att fler involveras i att skapa och utveckla Stenungsund. Att medborgare bjuds in i arbetet med tex utsmyckning och att ställa i ordning mötesplatser ökar stolthet och engagemang för kommunen.

 

Idrottsföreningarna i Stenungsund bidrar med både meningsfull fritid och folkhälsa och gör kommunen attraktiv och roligare att bo i. Kommunen tar ett stort ansvar och vi kommer fortsätta det arbetet, men även underlätta för privata aktörer att investera.

 

Vi vill tillsammans med föreningar och markägare utveckla leder i hela kommunen. För både vandring, cykel och ridning.

Våra förslag

63. Kommunens kulturorganisation ska ha ett tydligt uppdrag att öka barn och ungas kulturupplevelser, både i skola och samhälle.

64. Gör en inventering i varje kommundel för att undersöka vilka insatser som behövs för att utveckla människors möjligheter för rekreation och rörelse.

 

65. Underlätta friluftsliv med tydlig information. Både ute i fria luften, kommunens hemsida och sociala medier.

66. Generösa öppettider som är anpassade till kommuninvånarnas behov genom tex utökade ”lätt-öppet”.

 

67. Tydligt uppdrag till Södra Bohuslän Turism att synliggöra och marknadsföra kommunens offentliga platser för möten, rekreation, lek och bad.

68. Välkomna och uppmuntra privata initiativ på kommunal mark.

bottom of page