top of page

Omsorg och omvårdnad

Barn har rätt till en trygg uppväxt. De ska inte behöva uppleva våld, droger, psykisk ohälsa eller hemlöshet. När den egna familjens resurser brister är det kommunens uppgift att ställa sig på barnens sida och vara deras hjälp till ett bra liv. Det kan ske genom att stötta föräldrarna i deras föräldraroll, eller genom att hjälpa dem till en drogfri tillvaro. Här spelar förutom socialtjänsten även familjecentralen Hasselkärnan en viktig roll.

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av välfärdssamhällets största utmaningar. Det är få som söker till gymnasieutbildningarna och det kommer vara viktigt att arbetsgivarna erbjuder både utbildning och kontinuerlig fortbildning ör den egna personalen. Äldreomsorgslyftet har varit både uppskattat och värdefullt och Stenungsund behöver profilera sig i detta för att locka nya medarbetare. Vi vill också säkerställa kompetensen i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och depression.

Omsorg barn.png

"Behovet av fler omsorgsplatser inom funktionshinder, äldreomsorg, och psykiatri kommer att öka. Planering och omprioriteringar kommer behöva göras och det är viktigt att arbeta med förändringsperspektiv och våga ställa om verksamheter utifrån där behovet är som störst."

Vi vill fortsätta arbetet med förenklad biståndsbedömning, utveckla och stärka möjligheter till valfrihet inom äldreomsorgen samt fortsätta utveckla och möjliggöra digitala tjänster. För äldre som bor på särskilt boende ska fokus även fortsatt vara att stärka de äldres förmågor och möjligheter.

 

Måltider ska skapa livskvalitet, glädje och möjligheter till trevlig gemenskap varje dag. Idag erbjuds våra äldre bra mat om de bor på ett särskilt boende. När det gäller maten som tillhandahålls inom ramen för hemtjänst i de äldres eget boende, vill vi titta vidare på hur vi kan förbättra den.

 

När äldre behöver hjälp med vård och omsorg innebär det att ansvaret delas mellan kommun och region. Det får aldrig bli ett problem för den enskilde. Ingen får hamna mellan stolarna. Många anhöriga gör fantastiska insatser i att vårda. Vi vill att stödet till dom utvecklas genom att underlätta och möjliggöra anhöriga att på ett värdigt sätt ge omsorg så länge denne kan och önskar, men också till en övergång till ökad omsorg eller hel omsorg så att det kan ske på ett för alla parter informerat och professionellt sätt.

 

 

Våra förslag 

86. Fortsatt satsa på utbildning och uppföljning för familjehem.

87. Utveckla anhörigstödet.

 

88. Profilera Stenungsund för att attrahera omsorgspersonal genom konkurrenskraftiga löner, kontinuerlig kompetensutveckling och stor delaktighet.

 

89. Arbeta för att tillse att vi har tillräckligt med platser, med god boendekvalitet, utifrån behovet på olika typer av boenden till exempel trygghetsboenden.

 

90. Det ska vara gött att leva. En aptitlig och näringsriktig matservering under trivsamma former ska gå före andra kostinriktade mål.

 

91. Att äldre med behov av serviceinsatser ska informeras om det utbud som finns av privata RUT-tjänster.

92. Utveckla samarbetet med volontärer i omsorgen.

bottom of page