top of page

Stöd när den egna kraften inte räcker till

Kommunen har ett stort ansvar som omfattar allt från att bekämpa sociala problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro. Vi i Moderaterna tror på människors inneboende kraft men vi vet också att människor har olika förutsättningar och att många i något skede i livet hamnar i ett läge där man behöver stöd och hjälp från det offentliga. Våra sociala skyddsnät finns till för att hjälpa de med störst hjälpbehov och de som hamnat snett.

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som är till för den som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara den egna försörjningen och är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Moderaterna vill att kraven på motprestation är tydliga och att alla aktiviteter som genomför har egen försörjning som mål.

Stöd.png

Vi vill att alla ska ha en trygg och god uppväxt och arbeta för att minska den psykisk ohälsan bland barn och unga i Stenungsund. Det handlar om att elevhälsoteamet har bra förutsättningar för förebyggande arbete, men också att de är skickliga på att upptäcka psykisk ohälsa som behöver någon form av behandling. Det är viktigt att insatserna för att minska mobbning och skapa trygga skolmiljöer förstärks och att det finns goda samarbeten i lärarlagen så att inte onödig stress skapas när alla inlämningar och prov ska ske samtidigt.

Familjen har viktig roll i människors uppväxt och liv, för att stärka familjer redan i ett tidigt stadium när barnen är små vill vi utveckla det uppsökande arbetet för Stenungsunds familjecentral Hasselkärnan. För de flesta barn är det bästa att få växa upp med sina döräldrar. Men om det inte går så ska kommunen erbjuda en trygg uppväxt i en annan miljö. För att kunna göra detta är det viktigt att de socialsekreterare som arbetar med barn har bra utbildning men också att det finns bra möjligheter att placera barn med behov. Stenungsund behöver fortsätta det värdefulla och viktiga arbetet att rekrytera och utbilda familjehem.

 

Att människor med någon form av funktionsnedsättning har möjlighet till meningsfull sysselsättning och hög livskvalitet är en viktigt. LSS-verksamhet är i allra högsta grad en del av välfärdens kärnuppdrag. Vi ser gärna fler alternativ och utökade samarbeten med företag och föreningar.

 

"Moderaterna vill se ett utökat förebyggande arbete mot missbruk, framför allt bland unga. Drogmissbruk genererar både livsfara för den som drabbas och kriminalitet. Skolan är en viktig plats för att nå ut med information om risker och var hjälp finns att få om man själv eller någon i ens närhet riskerar att hamna i ett missbruk. Vi vill också att skolorna ökar sin användning av drogtest på elever som misstänks missbruka droger."

 

Stenungsund ska också ha resurser och möjligheter för att hjälpa människor ur missbruk. Det kräver god samverkan med beroendevården i Västra Götaland och verksamheter av hög kvalitet i kommunen. För många som lider av missbruk finns ofta även olika typer av psykiatriska problem. För de personer med denna typ av problematik som får försörjningsstöd ska sysselsättningen vara ett krav.

Våra förslag

93. Utöka det uppsökande arbetet för familjecentralen Hasselkärnan så att de familjer med störst behov av stöd kan få det.

94. Stärka kommunens arbete med att hjälpa människor ut ur missbruk.

 

95. Det behövs fler LSS-boenden i kommunen och dessa behöver komma in tidigt i planeringen av nya bostadsområden

bottom of page